SYMPTOMER FØR OG EFTER UDSKIFTNING AF AMALGAMFYLDNINGER TIL

PLAST - SET I RELATION TIL SERUM-GLUBULIN-REAKTIONER FOR METALLER.

Abstrakt.

Resultaterne i denne undersøgelse viser, at hvis man udskifter amalgamfyldningerne og i visse tilfælde også andre metaller, under optimale sikkerhedsforanstaltninger, til et biokompatibelt plastmateriale, på personer med mistænkt kronisk kviksølvforgiftning, forbedres eller forsvinder ca. 80% af en lang række kendte klassiske og ofte invaliderende symptomer og gener.

Det fremgår også af resultaterne, at størrelsen af den enkelte persons samlede serumglobulinreaktion for de fleste metaller, som bruges i tandplejen, har betydning for hvor meget personen kommer sig.

Indledning.

Det er i de senere år blevet dokumenteret, at kviksølvet slipper ud af amalgamfyldningerne og kan påvirke helbredet.1.2.3. Det er ligeledes påvist ved mange kliniske forsøg, at personer  med symptomer, som kunne være kronisk kviksølvforgiftningssymptomer, får det væsentlig bedre, når deres amalgamfyldninger erstattes med et mindre giftigt materiale, f.eks plast.4.5.6.7.8.

Denne undersøgelse adskiller sig fra andre af den slags kliniske resultatopgørelser, ved at vise en sammenhæng imellem patienternes serumglobulinreaktioner for metaller brugt i tandplejen og hvordan patienterne har fået det efter udskiftningen af deres amalgamfyldninger og andre metaller  til et, for den enkelte, biokompatibelt plastmateriale.

I undersøgelsen deltog 118 personer, 97 kvinder og 21 mænd, i alderen fra 18 til 73 år,.gennemsnitsalderen var 45 år. Alle fik, inden behandlingen i 1990-91, foretaget en blodserumprøve, med     henblik på at finde frem til  det, eller de, tandmaterialer som den enkelte reagerede mindst på. Denne serumanalyse omfattede også globulinreaktioner for metaller.

Videnskabelige undersøgelser, blandt andet af J.Pleva, Clarkson, Masi m.fl. viser at metallerne spiller en væsentlig rolle for organismens normale funktion. Visse metaller, som f. eks. tungmetallerne: kviksølv, cadmium m.fl. er direkte giftige, selv i uhyre små mængder og har ingen som helst biologisk   funktion. 9.10.11.

Andre metaller som f. eks. kobber, zink eller selen m.fl., skal vi have tilført i visse små mængder, men tilføres de i for store doser er de giftige. Korrosionprodukter og metaller som er gået i kemisk forbindelse med proteiner eller methylgrupper er som regel yderst giftige.12.

Det er derfor nærliggende at forestille sig at hvis man fjerner metallerne i tænderne og derved  mindsker den konstante og måske for store tilførsel af metaller til organismen, fungerer denne mere optimalt. Vi ved, at vi reagerer forskelligt på mange metaller, hvilket vi kan se af serumglobulintesterne, vi må derfor  antage at vi kommer til at reagerer mere eller mindre positivt, når tilførslen af disse metaller ophører.

 

Metode og resultater.

De 118 personer, som gennemførte udskiftningen af deres amalgamfyldninger og i nogen tilfælde også andre metaller, fordi de havde mistanke om at de havde fået kronisk kviksølvforgiftning, havde inden udskiftningen besvaret et spørgeskema med 38 klassiske kroniske kviksølv-forgiftningssymptomer. Alle havde også inden udskiftningen, fået foretaget en blodserumundersøgelse af deres globulinreaktion for 25 forskellige metaller og en mængde tandmaterialer som bruges i tandplejen. Personerne fik derefter, efter eget ønske, udskiftet alle amalgamfyldninger og nogle også alle andre metaller/porcelæner.

 

Symptomer før udskiftningen:

Spørgeskemaet bestod af 38 symptomer og géner, som er nogle af de, fra litteraturen kendte symptomer på kronisk kviksølvforgiftning.

Deltagerne i undersøgelsen havde før udskiftningen af amalgamfyldningerne gennemsnitlig 17,4 symptomer hver.

Antallet af de enkelte symptomer og gèner før udskiftningen og forandringerne af disse efter udskiftningen af amalgamfyldningerne fremgår af diagrammerne

 

De følgende symptomer og gener var almindelige - før udskiftning - hos mere end 50% af deltagerne.

 

Træthed                            83%                Hovedpine                         58%

Koncentrationsbesvær     76%               Tryk og oppustet mave     58%

Dårlig hukommelse          65%                Irriteret hals                     57%

Irritabilitet                        64%                Ledsmerter                       57%

Trætte muskler                 62%                Allergi                               55%

Metalsmag                        61%                Utilpashed af sult              51%

 

Før udskiftningen, havde de 118 personer gennemsnitlig 17,4 symptomer , ud af de 38 symptomer på spørgeskemaet.

De 58 personer i undersøgelsen som reagerede kraftigt på mange metaller, havde i gennemsnit - inden udskiftningen - kun lidt flere symptomer end de 60 personer, der havde en svag reaktion på få metaller. 

Blodserum-globulinreaktion.

Denne test fik alle foretaget, på Lyngby Lægelaboratorium, Det adskilte blodserum, blev i frossen tilstand via SAS Cargo, sendt til Hal Huggings DDS. MS, Diagnostic Centers laboratorium i Colorado Springs. USA. Dette laboratorium er statskontrolleret og et anerkendt laboratorium med meget fine anmeldelser.13.

Der findes endnu eet laboratorium, også i Colorado Springs, ledet af  W.J.Clifford.M.S., som laver de samme serumanalyser.14.

Ved hjælp af patientens blodserum måler man den mængde globuliner ( IgG, IgA og IgM) der dannes, når den enkeltes serum kommer i kontakt med de forskellige metaller, komponenter og korrosionsprodukter, i de mange forskellige dentalmaterialer. Målingen foretages fotometrisk og oplyser om den relative serumreaktion for den enkelte. Serumtesten kaldes i fagsproget en "precipitintest".

Testen omfatter, foruden alle de kendte dentalmaterialer også en test på 34 forskellige metaller, hvoraf der i denne undersøgelse var positiv reaktion på de 32, men meget forskelligt hos de 118 deltagere.

 

Den procentuelle fordeling af reaktionerne på de forskellige metaller,  fremgår af nedenstående tabel.

Meget hyppig reaktion:             Mindre hyppig reaktion:         Reaktion på "Amalgammetaller:"

Molybdæn            99%            Jern                 14%      

Zink                     97%            Titan                14%              Kviksølv     82%

Cadmium              93%            Selen               14%     

Kobber                90%            Guld                14%                     

Indium                  87%            Berylium          10%              Sølv             86%

Sølv                     86%            Tungsten           3%                    

Kviksølv             82%            Iridium              3%                       

                                               Kobolt              4%               Kobber       90%   

Aluminium             75%            Krom                1%                       

Nikkel                  79%            Bismuth             3%                        

                                               Barium              2%               Tin              69%

Tin                       69%            Antimon            2%   

                                               Vanadium         0%                    

Palladium              31%            Zirconium          0%               Zink            97%          

 

Opgørelser over flere hundrede patienter, der har fået foretaget en serumtest har vist, at 98% af patienterne også reagerer på nogle af de mest populære plastmaterialer!

Aluminium er en del af indholdet i mange fyldningsmaterialer og isoleringsmaterialer og ca 75% af de testede reagerede på aluminium og da der findes aluminium i alle glasionomerer, vil alle der reagerer på aluminium, også få en reaktion på dette materiale.

Der findes nogle få, tilstrækkelig stærke plastmaterialer, som f. eks. Composite posterior II og Conquest, som ikke indeholder aluminium og som er sammensat af kemiske stoffer og metaller, og som de fleste kun reagerer svagt på.

 

Metaller brugt i tandplejen.

En guldkrone, består som regel af guld og platin, men  kan også være lavet af mange forskellige metaller, spec. hvis det en såkaldt "sparekrone", hvor man har sparet på de ædle og dyre metaller og har tilsat mere sølv, kobber, palladium. zink eller tin, indium og molybdæn.

Det metal som er under porcelænskroner (påbrændningsmetal), indeholder ofte guld, palladium, sølv, platin, tin, indium, gallium og kobber.

Reguleringstråd til tandregulering og stålbånd til at sætte rundt om tænderne, er lavet af nikkel, krom og altid  molybdæn og silicium.

Stålproteser, såkaldte "unitors" er en legering af kobolt, krom, molybdæn, silicium, titan og en del fabrikater indeholder nikkel.

Som man kan se af ovenstående, anvendes der et stort antal forskellige metaller i tandplejen og det fremgår af serumtesterne, at der er mange patienter der reagerer med globulinreaktioner for mange af disse metaller.

Metalreaktionerne

blev registreret med værdier fra 1 til 9, for hver enkelt metal, hvor 9 var den højeste reaktion .

Resultaterne fra metalreaktionerne i denne undersøgelse af 118 personer viste, at de gennemsnitlig reagerede på ti metaller hver, lavest 3 metaller højst 19. De gennemsnitlige reaktioner var, for alle metallerne tilsammen, ca.40 point, den laveste samlede reaktion var 6 og den højeste 108 point.

Tager man de fem amalgam-metaller, kviksølv, kobber, sølv, tin og zink, for sig selv, er det gennemsnitlige samlede reaktionsniveau 20 point,  det laveste 2 point og det højeste 45.

Reaktions-niveauerne skal vurderes forskelligt, på grund af den kendte intensitet af reaktionerne. F.eks. berylium og kviksølv er dokumenteret til at give bivirkninger ved selv overordentlig små doser. Andre metaller, f.eks. kobber eller aluminium giver et relativ højere reaktion i point, uden at det derfor betyder en mere farlig virkning.

Dette forhold tages der ikke hensyn til i denne undersøgelse, idet der her er tale om at  sammenligne de samlede reaktioner på alle metallerne / amalgammetaller med symptomer før og efter udskiftning af metallerne.

Resultaterne viser at der kun er en lille difference fra gennemsnittet på 17,4 symptomer, før udskiftningen, hos de patienter der havde høj reaktion på metaller sammenlignet med dem, der havde en lav reaktion på metaller, hvilket fremgår af diagrammet.

Metoden ved udskiftningen:

Alle de 118 personer fik udskiftet deres amalgamfyldninger og 29 af patienterne, også alle andre metaller, specielt guld/porcelæn. 128 guldflader på de 29 personer , gennemsnitlig 4,4 på hver. Ialt blev der fjernet 2600 amalgamflader, gennemsnitlig 22 flader på  hver patient.

Udskiftningen blev foretaget, efter de regler og erfaringer som tandlæge Hal Huggins DDS.. Colorado Springs. USA og IAOMT (Internationel Academy of Oral Medicine and Toxcicology) anbefaler. Denne fremgangsmåde har jeg anvendt i ca. 8 år og omfatter:

Alle patienterne havde inden behandlingen begyndte, fået meget grundig mundtlig og skriftlig vejledning. Ligesom vi naturligvis besvarede spørgsmål undervejs, som kunne opstå om behandlingerne.

Erfaringerne viser at både tandlæge og patient bør følge disse foranstaltninger og råd, for at få det bedst mulige resultat.

Resultaterne efter udskiftningen

Efter udskiftningen havde 79 af patienterne ingen amalgam / metaller i kindtænderne. 39 havde ingen synligt amalgam, da de ønskede at bevare een eller flere guld eller porcelæns-kroner, hvor der kan være amalgam under.

Eet til fire år efter udskiftningen af amalgamfyldningerne, besvarede de alle det samme spørgeskema med de 38 symptomer og gener som de havde udfyldt tidligere. De skulle svare på, om deres symptomer eller gener var uforandret, blevet bedre eller forsvundet.

Det viste sig, at ud af 17 symptomer var gennensnitlig 8,2 symptomer blevet bedre, 5,1 var forsvundet og 3,7 var uforandret.

Sagt på en anden måde, efter udskiftningen var gennemsnitlig 48% af symptomerne blevet bedre, 31% helt forsvundet og kun 21% var uforandret. (se Fig.9.)

Altså 79% af symptomerne blev bedre - eller forsvandt efter omhyggelig udskiftning af amalgamfyldningerne.

Fig.1. Fig.1.

Symptomer i gruppen bedre+forsvundet som gennemsnitlig var over 90%, kan nævnes: Ømme tænder, dårlig ånde, metalsmag, diarre, krampe i benene og hyppige infektioner.

 

Andre som også lå meget højt, over 80% var : Blødende tandkød, sår og blister i munden, irriteret hals, stoppet næse, næsen løber, hovedpine og migræne, ubegrundet angst, irritabilitet, søvnforstyrrelser, svimmelhed og muskelsitren.

Fig.2.Fig.2.

Et af resultaterne af undersøgelsen blev, at patienter med højt reaktionstal på metaller havde lidt sværere ved at slippe af med eller få forbedring af symptomer, end den gruppe personer der reagerede lavt på metallerne.

Endnu større forskel blev der når man sammenlignede de personer der reagerede kraftigst på de fem metaller i amalgam , kviksølv-sølv-kobber-tin og zink, med de personer der  reagerede svagest på metallerne i amalgam.

Resultaterne for disse grupper viser, at 74% af symptomerne gennemsnitlig blev bedre eller forsvandt i gruppen med høj amalgam-metalreaktion, hvorimod 84% af symptomerne gennemsnitlig blev  bedre eller forsvandt hos den gruppe der reagerede lavt på metallerne i amalgam.

Fig.3.Fig.3.

Efter udskiftningen viste det sig at der var over 10% bedre resultater  for patienter med lav samlet metalreaktion, for symptomer som f.eks. allergi, hudproblemer, ømme tænder, næsen løber, forstoppelse, træthed, søvnløshed, musklerne blive let trætte, muskelsitren, lændesmerter, ledsmerter, kolde hænder og fødder og hyppige infektioner.

Følgende symptomer blev  mere end 10% bedre hos den gruppe der havde en høj reaktion for metaller: blister og sår i munden, tarmsmerter og hjerteproblemer.

 

                                      Antal  symptomer for hele gruppen før udskiftning af amalgamfyldninger.

                                              Antal symptomer forbedret efter udskiftning af amalgamfyldninger.

                                                     Antal symptomer forsvundet efter udskiftning af amalgamfyldninger     

                                                                     % symptomer forbedret eller forsvundne for dem som havde

                                                                                    høj metalreaktion

Symptomer / géner                                                                  lav metalreaktion                                       

Allergi                             65      40      3                         57      73                                                                                                                 

Hudproblemer                51      28      10                        67      80

Blødende tandkød          50      19      25                        89      87

Ømme tænder                49      20      29                        78      100

Dårlig ånde                     41      20      17                        90      91

Metalsmag                     72      12      59                        100    98

Blister og sår                  46      20      21                        96      86

Øjnene løber                  43      19      15                        82      75

Irriteret hals                    67      31      24                        80      84

Spændiger i ansigtet        56      24      18                        80      77

Stoppet næse                 52      29      17                        84      92

Næsen løber                  32      14      13                        73      91

Oppustet mave               69      33      18                        71      76

Utilpashed af sult            60      22      14                        62      65

Appetitløshed                 21      8       8                         77      75

Diarré                            48      23      20                        92      87

Forstoppelse                  44      22      7                         59      74

Tarmsmerter                   50      24      14                        81      71

Hovedpine                     68      41      17                         82      89                               

Migræne                        21      11       6                         78      83         

Træthed                         98      54      19                        67      82

Koncentrationsbesvær    90      50      14                        67      75

Dårlig hukommelse         77      41      13                        74      67

Ubegrundet angest          42      27      10                        89      87

Irritabilitet                       76      42      19                        82      81

Depression                     56      34      16                        81      97

Søvnløshed                    54      31      13                        79      92

Svimmelhed                    57      33      18                        87      91

Trætte muskler               73      33      14                        51      80

Muskelsitren                   53      21      21                        74      90                               

Lændesmerter                30      17      4                         57      81

Smerter i brystet             31      13      9                         69      72

Kramper i benene           39      16      19                        89      90

Ledsmerter                     67      34      13                        60      80

Kolde hænder/fødder     58      20      18                        51      81

Hjerte problemer            25      11      6                         82      57

Urinvejssymptomer         29      15      5                         78      75

Hyppige infektioner        43      20      19                        83      100

Diskusion.

Det har i mange år været  videnskabeligt påvist, at langt hovedparten af det kviksølv vi får i kroppen,  kommer fra vores amalgamfyldninger.15. Det er ligeledes påvist at mange af de metaller vi anvender i tandplejen er giftige eller skadelige.16.  Det er også påvist ved utallige videnskabelige forsøg, både på dyr og mennesker, at kviksølvet fra amalgam har en skadelig virkning på cellerne og vores organers funktion. Det drejer sig om immunsystemet,17. nyrefunktionen,18. mund-og tarmbakterier, 19.forplantningen 20. og centralnervesystemet.21.

Mange  klinikere har helt tilbage til forrige århundrede påvist at udskiftning af amalgamfyldninger og guld/porcelæner har en gunstig virkning på en lang række symptomer , gener og sygdomme som man forgæves har behandlet med medicin eller på anden måde. Prof. Fredrik Berglund har i 1995 udgivet en bog med 150 patienthistorier, som alle handler om at sygdomme og symptomer er forsvundet, eller er blevet bedre, efter udskiftning af amalgam og andet metal. 22.

En metalfri tandpeje.

Metallerne er for længst sat helt ud af spillet med de nye PCDMA-baserede, stødabsorberende og yderst slidstærke compositer.23.24.25. Til kroner og broer anvendes nu laminatforstærkede compositer med egenskaber meget lig med den naturlige tand.26. Disse materialer er  testet for biokompabilitet.

Denne undersøgelse viser hvad der sker når man, efter visse regler , udskifter amalgamfyldninger og andre metaller på personer som lider af en lang række symptomer og géner, som de ikke har kunnet komme af med på anden måde.

Det er helt klart at nogle af deltagerne i undersøgelsen, har forventninger om at dette vil hjælpe og disse forventninger giver i sig selv en positiv effekt, dette kaldes placeboeffekt, højst ca 20-25%`s bedring og aftagende efter nogen tid.

Derfor har vi først ladet patienterne svare på et symptomskema, tidligst eet år efter udskiftningen og flere op til fire år efter.

Inden personerne i denne undersøgelse besluttede at de ville have udskiftet deres amalgam og metaller, fik de en meget grundig information om, at de i perioder kunne få det værre, og at det næsten altid varede et halvt til eet år og nogle gange endnu længere tid, før symptomerne blev bedre.

Metaldepoter.

Vi har konstateret at patienter der har fået udskiftet alle deres fyldninger, som regel fik det bedre og bedre efterhånden som årene gik. Dette stemmer fint med at store depoter af metaller stadig findes i kroppens væv, og at disse kun langsomt drives ud. En aktiv afgiftningsbehandling kan fremme forbedringen.

At personer med en  høj reaktion for amalgam-metallerne, ikke kommer sig så godt, som de personer der har en lav reaktion for disse metaller, kan måske forklares ved, at der i begge grupper stadig - og sikkert i mange år- findes metaldepoter i væv og organer, som personerne reagerer på. For de personer der reagerer kraftigt, vil det så tage længere tid at komme sig.

Paradentose er en folkesygdom.

I denne undersøgelse havde 42% af patienterne blødende tandkød, og 46% havde ømme tænder.

Det er en almindelig opfattelse, at blødende tandkød og ømme tænder kan være begyndelsen til paradentose og at det skyldes bakteriebelægninger på tænderne og i tandkødslommen, men denne undersøgelses resultatater tyder på, at metallerne og specielt amalgam-metallerne er den egentlige årsag. 27.

Resultaterne i denne undersøgelse viser at :

·    88% registrerede at symptomet - blødende tandkød - blev bedre eller forsvandt.

      46% registrerede at symptomet - ømme tænder - blev bedre eller forsvandt.  

Mave-tarmproblemer.

Problemer med fordøjelsen er meget almindelige, også i denne gruppe patienter, (se fig3) og kan have mange årsager, men det tyder på at fjernelse af amalgamfyldningerne har en stor virkning på symptomer fra mave-tarmkanalen.

Kviksølvet, der kommer ud af amalgamfyldningerne, synkes med spyttet og danner i munden -maven og tarmen det yderst giftige methylkviksølv. Bakteriefloraen ændres, så kun de bakterier, der er modstandsdygtige overfor kviksølv overlever. Dette indebærer, at mange, for fordøjelsen vigtige bakterier mangler.

Ny forskning viser tydeligt, at folk der har har amalgamfyldninger har langt flere bakteriestammer som er resistente  overfor peniciliner, end de der ingen amalgamfyldninger har i tænderne. (19).

Resultaterne efter fjernelsen af amalgamfyldninger og metaller blev at:

·    74% registrerede at symptomet - tryk og oppustet mave - blev bedre eller forsvandt.

      60% viste at symptomet - utilpas af sult - blev bedre eller forsvandt.

      76% registrerede at symptomet - appetitløshed - blev bedre eller forsvandt.

      90% registrerede at symptomet - diarrè - blev bedre eller forsvandt.

      76% registrerede at symptomet - tarmsmerter - blev bedre eller forsvandt.

Centralnervesystemet.

Sygdomme og symptomer fra centralnervesystemet er meget udbredte. Denne gruppe patienter er ikke nogen undtagelse, hvilket fremgår af fig.4,5 og 6.

Både ældre og nyere forskning viser at kviksølvet der kommer ud af amalgamfyldningerne, kan give skader på centralnervesystemet. Et eksempel på dette er demens-sygdommen Alzsheimers.21.

Ændringerne i symptomer fra centralnervesystemet, efter fjernelse af amalgamfyldninger og metaller, blev i denne undersøgelse at:

·    85%  registrerede at symptomet - hovedpine - blev bedre eller forsvandt.

     81%  registrerede at symptomet - migræne - blev bedre eller forsvandt.

     71%  registrerede at symptomet - koncentrationsbesvær - blev bedre eller forsvandt.

    70%  registrerede at symptomet - dårlig hukommelse - blev bedre eller forsvandt.

     88%  registrerede at symptomet - ubegrundet angst - blev bedre eller forsvandt.

     80%  registrerede at symptomet -  irritabilitet - blev bedre eller forsvandt.

     89%  registrerede at symptomet - svimmelhed - blev bedre eller forsvandt.

    79%  registrerede at symptomet - muskelsitren - blev bedre eller forsvandt.

     90%  registrerede at symptomet - kramper i benene - blev bedre eller forsvandt.

Immunforsvaret

Immunfosvaret bliver ofte belastet ved langvarig påvirkning med kviksølv17.. Symptomerne er ofte træthed og hyppige infektioner.  I denne undersøgelse ser vi at disse symptomer ændre således efter udskiftning af amalgamfyldningerne:

·    71% registrerede at de var mindre træt eller er slet ikke træt mere.

      91% registrerede at de havde færre eller slet ikke infektioner mere.

Nyrefunktionen

Forsøg med får og aber, som fik indsat amalgamfyldninger, viser at nyrefunktionen nedsættes.29.

I denne undersøgelse havde 25% urinvejsproblemer før udskiftningen. Efter udskiftningen blev resultatet, at:

·    52% registrerede at de havde fået det bedre med deres urinveje og

      17% registrerede at symptomerne var helt forsvundet.

Konklusion

Mange almindelige symptomer, som er kendte klassiske kviksølvforgiftningssymptomer kan åbenbart relateres til skadelig påvirkning fra metaller brugt i tandplejen. Ca. 16´500 data indsamlet over lang tid fra 118 patienter i denne undersøgelse viser, at ca. 80% af disse symptomer og gener forsvinder eller bliver bedre efter eet til fire år, når metallerne og specielt amalgam/metallerne, udskiftes på den rigtige måde til biokompatibelt plast.

Den største positive virkning ser vi i den gruppe, som reagerer svagest på serum-globulintest for metallerne kviksølv, sølv, kobber, tin og zink. Undersøgelsen bekræfter andre kliniske og videnskabelige resultater29.30.. 

Det tyder på, at tandlægerne bør undgå at bruge metaller i tandplejen, da mange mennesker åbenbart reagerer på dem og får mange symptomer og gener.

Undersøgelsen ser ud til at vise, at een af de ting, der er afgørende for hvor meget og hvor hurtigt patienterne kommer sig efter udskiftning af amalgamfyldningerne, er et spørgsmål om den enkeltes personlige tolerancegrænse og  tilsyneladende også i hvor høj grad den enkelte reagerer på metaller.

 

References:

1. Hanson, M:."Amalgam- hazards in your teeth". J Orthomol. Psych.12:194-201,1983.

2. Stock, A.:"Die chronische quecksilber und amalgam vergistung". Arch Gewerbepath 7:388, 1936.

3. Bauer, J.G.and First,H.A.-"The toxicity of mercury in dental amalgam". Calif Dent Assoc J 10:47-

    61. 1982.

4. Hanson, M: "Changes in health caused by exchanges of toxic metallic dental restorations". Bio-  

    Probe Newsletter 5:2, 3-6 marts, 1989    

5. Siblerud, R:"The relationship between mercury from dental amalgam and health".Ph.D.     

    discertation  in process, Dept. of Physiology, Colorado State University, 1988.

6. Lichtenberg, H: "Elimination of symptoms by removal of dental amalgam from mercury poisoned 

    patients, as compared with a control group of average patients". J.Orthomol. Med. Vol. 8,No.3,

    145-48. 1993.

7. Siblerud, R: "Health effect after dental amalgam removal". J.Orthomol.Med. 5 (2),1990.

8.  Zamm, A: "Removal of dental mercury: often an effective treatment for very sensitive patient".

      J. Orthomol.Med. 5, 1990.      

9.  Pleva, J.: "Mercury poisoning from dental amalgam". J. Orthomol.Psych. 12: 184-94.

10.Clarkson, T.W.,Hursh, J.B.,Sager, P.R., and Syversen, T.L.M. (1988)." Mercury.In Biological

      Monitoring of Toxic Metals" ( Clarkson, T.W., Friberg, L., Norberg, G. F., and Sager, P.R., eds)

       pp. 199-246. Plenum, New York

11. Masi, J.V.(1995) "Corrosion of amalgams in restorative materials: the problem and the promise".

       In status quo and perspectives of Amalgam and other Dental Materials ( Friberg, L.,Schrauzer,

      G.N.,eds) Thieme-Verlag,Stuttgart. In press.

12.  Gross, M.J., nd Harrison,J.A.(1989) "Some electrochemical features of the in vivo corrosion of

       dental amalgams". J.Appl. Electrochem. 19, 301-310

13.  Huggins, H:  DDS.MS.:Medical and legal implications of components of dental materials.

        P.O: Box 2589. Colorado Springs, CO 80901. USA 1989.

14.  Clifford, W.J. MS, RM(AAM):Materials reactivity testing   Background, basis and procedures                                     

        for the immunological evaluation of systemic sensitization to components, which emanate from

        biomaterials. P.O. Box 17597 Colorado Springs, CO 80935 USA 1987.1988.1990.            

15.  World Health Organization (1991) Environmental Health Criteria 118, Inorganic mercury

       (Friberg,L.,ed) WHO,Geneva

16.  Störtebecker, P. "Mercury Poisoning from dental amalgam". Störtebecker Fdn, Res.,Bioprobe,

       Orlanda,FL, pp,138,149,151-54, 1985.

17. .Hultman, P.,Johansson, U., Turley, S.J.,Linh,U., Enestrøm, S.,and Pollard, K.M.(1994)

        "Adverse immunological effects and autoimmunity induced by dental amalgam and alloyin mice

       FASEB J, 8,1183-1190

18   Zalups, R.K. 1991) "Autometallographic localization of inorganic mercury in kidneys of rats;

       Effect of unilateral nephrectomy and compensatory renal growth". Exp.Mol.Pathol. 54, 10-21 

19   Summers,A.O.,Wireman,J.,Vimy,M.J.,Lorscheider,F.L.,Marshall,B.,Levy,S.B.,Bennett,S.,and

       Billard, L, (1993)"Mercury released from dental "silver"fillings provokes an increase in mercury-

       and antibiotic-resistant bacteria in oral and intestinal floras of primates". Antimicrob. Agents

       Chemother, 37, 825-834

20   Rowland, A.S.,Baird, D.D.,Weinberg, C.R.,Shore, D.L., Shy,C.M., and Wilcox, A.J. (1994)

       "The effect of occupational exposure to mercury vapour on the fertility of female dental 

        assistents". Occup. Environ. Med. 51, 28-34

21.   Lorscheider, F.L.,Vimy, M.J.,Pendergrass, J.C., and Haley, B.E. (1994) Toxicity of ionic

        mercury and elemental mercury vapor on brain neuronal protein metabolism. 12th International

        Neurotoxicology conference, Hot Springs, AR, October 31, 1994. Neurotoxicology 15, 955

22.   Berglund, F. 150 years of dental amalgam. Published by Bio-Probe,Inc. P.O. Box 608010

         Orlanda, FL 32860-8010. USA. 1995

23.   Waknine, S.et al:  Direct/indirect commercial composites characterization on strength        shrinkage

         and wear IADR 1722, Acapulco,1991.

24.   Waknine, S., "Conquest DFC: A novel Universal Dental Composite Restorative System",

         Journal of Esthetic Dentistry Update, Vol 2,No.4.70-79,August 1991.

25.   Waknine, S.,Goldberg,A,J.,Mueller,H.J.,Legeros,J.,Prasad,A.,andSchulman,A.,

        "Fracture Toughness of a new semi-crystalline resin",paper # 1660, J.Dent.Res.,March 1992,

        Amer.Assoc.Dent.Res.,March 1992, Boston,Ma.      

26.   Ogolnick,R.,Picard,B. and Denry,I., Cahiers de biomatéiaux dentinaires No.2 Materiaux

        Organiques, Mason, Paris 1992.

27.   Siblerud, R.L., "The relationship between mercury from dental amalgam and oral health".

         Annals of Dentistry. Vol.49. no.2 (1990)

28.    Hahn, L.J., Kloiber, R., Leininger, R.W., Vimy, M.J., and Lorscheider, F.L. (1990)

         "Whole-body imaging of the distribution of mercury released from dental fillings into monkey

         tissues". FASEB J. 4, 3256-3260

29.   Lorscheider, F. L., Vimy, M.J., Summers, A.O. : Mercury exposure from "silver" tooth

        fillings: emerging evidence questions a traditional dental paradigm.  Review.

        FASEB J. 9; 504-508, 1995.

30.   Friberg, L.T., Schrauzer, G.N.: Status Quo and Perspectives of Amalgam and other

        dental Materials. International Symposium Procedings, Georg Thieme Verlag Stuttgart.

        New York.

Tandlæge Henrik Lichtenberg et al.

E-mAIL: henrik@lichtenberg.dk