ANVENDELSEN AF FLUOR I TANDPLEJEN

En oversigtsartikel  

af

HENRIK LICHTENBERG

INDLEDNING.

Fluor er et grundstof som findes i naturen, kemisk bundet i forskellige mineraler, som flusspat = (kalciumfluorid), apatit = (fluorholdigt kalciumfosfat) og kryolit som består af natriumaluminiumfluorid.

Fluor findes i meget små mængder i drikkevandet i form af det meget tungtopløselige kalciumfluorid.

Fluor fremkommer som biprodukt i form af natriumfluorid, ved aluminiumfremstillingen. Allerede i 1943 udtalte den amerikanske lægeforening at fluor er en almindelig protoplasmisk gift, som kan ændre cellernes stofskifte, ved at hæmme visse enzymer.

Trods disse advarsler er fluor - som natriumfluorid - siden 1950`erne blevet brugt i små mængder som tilsætning til drikkevandet, tandpasta og senere til mange andre dentalprodukter. Undersøgelser der blev fremlagt dengang så ud til at vise, at fluor reducerede antallet af huller i tænderne!

Fluorionen frigives let fra natriumfluorid og er meget giftigt, mere giftigt end bly og næsten ligeså giftigt som arsenik

Natriumfluorid er tidligere blevet brugt som insekt-og rottegift, men alligevel har lægerne og tandlægerne, i alle de år der er gået, ikke haft betænkeligheder ved at anbefale, at der tilføres et så giftigt stof til befolkningerne. Man anbefaler og propaganderer for fluortilskud, til trods for, at mange undersøgelser har vist, at fluor kun har en lille eller slet ingen virkning på forebyggelse af huller i tænderne.

Disse undersøgelser har man undladt at oplyse tandlæger, læger og offentligheden om. Derimod har man med mellemrum oplyst tandlæger og offentlighed om resultaterne af andre cariesundersøgelser, med følgende konklusion: "at det med stor sandsynlighed er tilskud af fluor, der har nedsat cariesfrekvensen".

Ved nærmere gennemlæsning af disse undersøgelserne har man kunnet konstatere, at de er uvidenskabelige, idet fluorpåvirkningen ligeså godt kunne være forårsaget af mange andre faktorer.

Langvarig tilførsel af fluor er kendt for bl.a. at være årsag til cancer og knogleskørhed ligesom det påvirker immunforsvaret og ødelægger bindevævet, og det er meget små mængder fluor igennem lang tid, der er tale om.

Nye kinesiske undersøgelser viser at hjernens udvikling er meget følsom for fluortilførsel og at påvirkningen fra fluor i miljøet allerede begynder i fostertilstanden og barnealderen, hvor udviklingen af nervesystemet foregår hurtigst.

"Da fluor akkumuleres i kroppen og tilførsel nedsætter intelligensen, bliver slutresultatet, at befolkningen får mindre mulighed for at engagere sig og evne til at opdage eller modstå tyranni" Sådan skriver Valdamar Valerian, medlem af det internationale Society on Fluoride Research., i sin nye artikel. (1)

Den større og større anvendelse af fluor i tandplejen, med den begrundelse, at det reducere antallet af huller i tænderne, er en alvorlig forurening af miljøet med et sundhedsfarligt grundstof og derved en forøget risiko for vores liv og helbred.

Denne artikel er en opsummering af den viden der er til rådighed i dag og jeg vil uddybe og dokumentere ovennævnte.

HISTORIEN BAG ANVENDELSEN AF FLUOR I TANDPLEJEN.

Colgate´s annonce i Berlingske Tidende fra 1932 viser, at man fra fabrikant og tandlægeside var overbevist om at "tandpasta ikke kunne gøre mirakler." "Vogt Dem - når man tillægger en tandpasta evnen til at gøre andet og mere end at rense tænderne!".

Det norske tidskrift Tenner og Helse nr. 3/4 1997 er et temanum-mer om fluor.

Bladet kan købes ved henvendelse til informations-chef Maryanne Rygg.

e-mail: mrygg@online.no

Det skulle senere vise sig, at de havde ret, i dette, i hvert fald hvad fluor angår.

I 1940-1950'erne begyndte man for alvor at få brug for aluminium til flyvemaskineindustrien, og man brugte især stenarten kryolit (Na3ALF6) og udskilte aluminium. Meget store, pengestærke og indflydelsesrige virksomheder, både i USA og Europa, som Aluminium Company of America (ALCOA), I.G. Farben i Tyskland, det engelske Imperial Chemical Industries (ICI), DuPont Standard Oil og flere andre gjorde alt hvad de kunne for at udnytte deres biprodukter og tjene penge på dem. Et af de mest besværlige biprodukter var natriumfluorid, som det var meget vigtigt, at man fandt anvendelse for, idet det var meget dyrt og vanskeligt at deponere på grund af dets ekstreme giftighed.

Amerikansk og tysk storindustri konspirerede både før og efter anden verdenskrig, så det lykkedes at få tilladelse til at bruge det miljøfarlige fluor på anden måde, blandt andet som tilsætning til drikkevandet i form af natriumfluorid.(1 - 4)

HVAD FIK DEM TIL AT ÆNDRE MENING OM AT FLUOR VAR GODT?

I 1939 blev der fremlagt en undersøgelse som tydede på, at fluortilskud havde en gavnlig virkning på cariesfrekvensen (5) Ved hjælp af denne undersøgelse og et grundigt lobbyarbejde, samt masser af penge til bestikkelse, lykkedes det at "overbevise alle instanser", også retsvæsenet om, at det var "fornuftigt" at anvende biproduktet natriumfluorid som carieshæmmende stof. Efterhånden ændrede "holdningerne" sig, så det "overskyggede" alle de alvorlige skader man vidste at fluor kunne forvolde. Ironisk nok frarådede både den amerikanske lægeforening og den amerikanske tandlægeforening i 1943 at anvende fluortilsætning, så man viste altså allerede dengang hvor giftigt fluor egentlig var.(6)

Den Amerikanske tandlægeforening (ADA) var ærlig omkring problemet helt tilbage til 1. Okt 1944, hvor den udtalte: "drikkevand der indeholder så lidt som 1,2 ppm fluor vil forårsage udviklingsforstyrrelser i knogler, som osteosclerose, spondylose og osteopetrose, såvel som struma og vi kan ikke løbe den risiko, at lave sådanne alvorlige systemiske forstyrrelser".(7)

Hvorfor anbefaler næsten alle tandlæger så stadigvæk tilskud af fluor ?

Fluor er ikke blevet mindre giftigt siden da og kendskabet til fluors påvirkning af dyr, mennesker og fostre er mangedoblet. Risikoen for skader er endnu større i dag, da vi bliver udsat for langt mere fluor end tidligere.

"forvirrede, ligeglade, ugidelige og søvnige ". Den gang havde man i USA`s hærledelse, i al hemmelighed, forberedt yderligere forskning, men dette blev "stoppet" seks måneder senere.

Ville man have at befolkningen skulle have sådanne reaktioner? Det tyder det på, når man læser de nu frigivne oplysninger! (1)

FÅR MAN FÆRRE HULLER I TÆNDERNE, NÅR MAN FÅR TILSKUD AF FLUOR?

Der er igennem årene, og især de senere år, lavet mange undersøgelser, både herhjemme, i USA og i New Zealand, for at undersøge virkningen af fluor på antallet af huller i tænderne. Meget få af disse undersøgelser tyder på, at det er fluortilsætning der reducerer caries.

Det har vist sig, ved nøje granskning af undersøgelserne, at andre faktorer har haft langt større betydning end man har tænkt på, som for eksempel, bedre mundhygiejne og sundere og mindre sukkerholdig kost og udbredt brug af forebyggende lakering af tyggefladerne med plast, hvilket vil medføre færre amalgamfyldninger, og derved mindske antallet af revner og caries imellem tænderne,

Disse mange forskellige faktorer er der sjældent taget hensyn til i undersøgelserne og det skaber stærk tvivl om, at det har været fluorpåvirkning der har været den egentlige grund til, at der i disse offentliggjorte undersøgelser, er sket en reduktion af caries, mistede og fyldte permanente tænder, kaldet DMFT. (8 - 10)

Andre undersøgelser, som ikke er kommet ud til befolkningen og til tandlægerne, viser ingen forandring af antallet af huller, nogle få viser et forøget antal af huller i tænderne ved fluorpåvirkning f.eks. i de områder hvor drikkevandet er tilsat fluor.(11)

En stor undersøgelse fra 1990 på 39.207 skolebørn i alderen 5 - 17 år fra 84 forskellige områder i USA viser, at antallet af carierede, tabte og fyldte tænder (DMFT), pr. barn var 1,96 i fluoriderede områder, 1,99 i ikke-fluoriderede og 2,18 i delvis fluoriderede områder.(12).

Dr. John Calguhoum, overtandlæge fra sundhedsstyrelsen i Auckland i New Zealand, undersøgte 60.000 12-13 årige og fandt ikke nogen forskel i antallet af carierede tænder hos børn fra de områder hvor der var tilsat fluor, sammenlignet med ikke-fluoriderede områder. (13)

DENTAL FLUOROSE

Nogle af børnene til de familier der arbejdede der, fik "fluorose", en tanddannelsesdeformitet, som viser sig ved brune misfarvede og hvide pletter på tænderne.

Fluorose er det synlige tegn på at personen har eller har haft en kronisk fluorforgiftning. Moderen tilfører barnet fluor under graviditeten og via brystmælken. Senere får barnet fluor fra drikkevand, tandpasta, mundskylninger o.s.v.

Fluorose er slet ikke så sjældent her i Danmark, idet vi har relativt høje koncentrationer af naturligt forekommende fluor i drikkevandet, som calciumfluorid, specielt i den sydlige del af landet.

Det er meget forskelligt, hvor meget fluor der er i vandet i de forskellige vandboringer.

Det almindelige indhold her i landet er 0,3 - 0,6 p.p.m., (parts per million) men i enkelte områder, f.eks. på Lolland-Falster, kan der være omkring 1,0 p.p.m. fluor.

I Præstø-området så højt som 1,38 p.p.m. I Tønder-området så lavt som 0,07 p.p.m fluor.

Man tilsigtede ved kunstig fluoridering af drikkevandet i USA en koncentration på 2-4 p.p.m. Den amerikanske tandlægeforening pressede en overgang på for at få koncentrationen af natriumfluorid i drikkevandet helt op på 8 p.p.m.

Ved en koncentration på 1,5 p.p.m. har det vist sig, at 1/4 af børnene har misdannede og brune tænder. Ved 4 p.p.m. har næsten alle børnene (97%) disse fejldannede tænder.

I Amerika er det stadigvæk ret almindeligt at drikkevandet er tilsat fluor. Fluorose, som jo er det eneste synlige tegn på kronisk fluorforgiftning ses hos over 8 millioner amerikanere.

Selv om vi i Danmark i 1970, ligesom i flere andre europæiske lande på regeringsplan, har sagt nej til fluoridering af drikkevandet, er det meget interessant, at man i USA med støtte fra den amerikanske regering alligevel, trods alle beviser om fluors giftighed, prøver at få gennemført tilsætning af fluor til drikkevandet i alle større byer inden år 2000.

I Danmark klarer man den almene tilsætning af fluor til befolkningen ved, at alle store tandpastafabrikanter kun sælger fluorholdigt tandpasta. Folk har ingen muligheder for at vælge fra. I Mexico har man med sundhedsmyndighedernes velsignelse, fået gennemført tilsætning af natriumfluorid (250mg/kg) til alt salt. 

Natriumfluorid har tidligere været brugt som insekt - og rottegift.

HVAD FIK DEM TIL AT ÆNDRE MENING OM AT FLUOR VAR GODT?

I 1939 blev der fremlagt en undersøgelse som tydede på, at fluortilskud havde en gavnlig virkning på cariesfrekvensen (5) Ved hjælp af denne undersøgelse og et grundigt lobbyarbejde, samt masser af penge til bestikkelse, lykkedes det at "overbevise alle instanser", også retsvæsenet om, at det var "fornuftigt" at anvende biproduktet natriumfluorid som carieshæmmende stof. Efterhånden ændrede "holdningerne" sig, så det "overskyggede" alle de alvorlige skader man vidste at fluor kunne forvolde. Ironisk nok frarådede både den amerikanske lægeforening og den amerikanske tandlægeforening i 1943 at anvende fluortilsætning, så man viste altså allerede dengang hvor giftigt fluor egentlig var.(6)

Den Amerikanske tandlægeforening (ADA) var ærlig omkring problemet helt tilbage til 1. Okt 1944, hvor den udtalte: "drikkevand der indeholder så lidt som 1,2 ppm fluor vil forårsage udviklingsforstyrrelser i knogler, som osteosclerose, spondylose og osteopetrose, såvel som struma og vi kan ikke løbe den risiko, at lave sådanne alvorlige systemiske forstyrrelser".(7)

Hvorfor anbefaler næsten alle tandlæger så stadigvæk tilskud af fluor ?

Fluor er ikke blevet mindre giftigt siden da og kendskabet til fluors påvirkning af dyr, mennesker og fostre er mangedoblet. Risikoen for skader er endnu større i dag, da vi bliver udsat for langt mere fluor end tidligere.

Igennem alle årene siden da, er der både i de faglige og offentlige medier blevet ført en kampagne i tandsundhedens hellige navn.

Man havde ikke dengang kendskab til, at også militære forskere havde konstateret at fluorkoncentrationer så lav som 1,2 ppm fluor ville forårsage udviklingsforstyrrelser. Disse vigtige papirer, med forskning om fluor i USA, helt tilbage til 1944, er blevet holdt hemmelige og først for nylig frigivet.

Man havde dengang naturligvis slet ingen kendskab til, at man havde eksperimenteret med fluortilsætning til drikkevandet i fangelejre i Tyskland og i Sibirien under og efter anden verdenskrig.

Forskningsresultaterne fra 1944 beviser, at tilførsel af fluor kan forårsage, at personerne bliver "forvirrede, ligeglade, ugidelige og søvnige ". Den gang havde man i USA`s hærledelse, i al hemmelighed, forberedt yderligere forskning, men dette blev "stoppet" seks måneder senere.

Ville man have at befolkningen skulle have sådanne reaktioner? Det tyder det på, når man læser de nu frigivne oplysninger! (1)

FÅR MAN FÆRRE HULLER I TÆNDERNE, NÅR MAN FÅR TILSKUD AF FLUOR?

Der er igennem årene, og især de senere år, lavet mange undersøgelser, både herhjemme, i USA og i New Zealand, for at undersøge virkningen af fluor på antallet af huller i tænderne. Meget få af disse undersøgelser tyder på, at det er fluortilsætning der reducerer caries.

Det har vist sig, ved nøje granskning af undersøgelserne, at andre faktorer har haft langt større betydning end man har tænkt på, som for eksempel, bedre mundhygiejne og sundere og mindre sukkerholdig kost og udbredt brug af forebyggende lakering af tyggefladerne med plast, hvilket vil medføre færre amalgamfyldninger, og derved mindske antallet af revner og caries imellem tænderne,

Disse mange forskellige faktorer er der sjældent taget hensyn til i undersøgelserne og det skaber stærk tvivl om, at det har været fluorpåvirkning der har været den egentlige grund til, at der i disse offentliggjorte undersøgelser, er sket en reduktion af caries, mistede og fyldte permanente tænder, kaldet DMFT. (8 - 10)

Andre undersøgelser, som ikke er kommet ud til befolkningen og til tandlægerne, viser ingen forandring af antallet af huller, nogle få viser et forøget antal af huller i tænderne ved fluorpåvirkning f.eks. i de områder hvor drikkevandet er tilsat fluor.(11)

En stor undersøgelse fra 1990 på 39.207 skolebørn i alderen 5 - 17 år fra 84 forskellige områder i USA viser, at antallet af carierede, tabte og fyldte tænder (DMFT), pr. barn var 1,96 i fluoriderede områder, 1,99 i ikke-fluoriderede og 2,18 i delvis fluoriderede områder.(12).

Dr. John Calguhoum, overtandlæge fra sundhedsstyrelsen i Auckland i New Zealand, undersøgte 60.000 12-13 årige og fandt ikke nogen forskel i antallet af carierede tænder hos børn fra de områder hvor der var tilsat fluor, sammenlignet med ikke-fluoriderede områder. (13)

ER FLUOR SÅ GIFTIGT OG HVILKE SKADER KAN DET FORVOLDE?

I en landsby i Tyrkiet - Kizilaorn - blev indbyggerne gamle meget tidligt. Meget få af landsbyens beboere blev mere end halvtreds år.

En 30-årig indbygger der, så ud som en 70-årig herhjemme. Huden blev meget kraftig rynket på grund af hurtigere ødelæggelse af hudens bindevæv.(14)

KRONISK FLUORFORGIFTNING.

De almindeligste medicinske problemer i landsbyen var bl.a. mange dødfødte børn, skeletdeformiteter, hyppige knoglebrud, tab af tænder, depression og tidlig impotens.

Man fandt, at drikkevandet fra naturens side indeholdt 5,4 p.p.m.

Alle de nævnte skader er typiske for kronisk fluorforgiftning.

En almen påvirkning af befolkningen med fluor vil resultere i døsighed og træthed og vil forværre næsten alle andre sygdomme, uanset om de er forårsaget af fluor eller ej.

Vi ved at fluor fremmer aldringsprocesserne, altså bl.a. ved at ødelægge bindevævet i huden og i mange af kroppens organer.(15)

Det har vist sig, at bare 1 p.p.m. fluor i drikkevandet er nok til at forøge udskillelse i urinen af nedbrydningsprodukter fra de collagene væv i kroppen. Meget rynket hud og ødelagte organer kan blive resultatet. (16)

BØRNS INTELLIGENS PÅVIRKES AF FOR MEGET FLUOR .

Kinesiske undersøgelser har givet os øget information om virkningen af fluor på børns intelligens. (17)

På en international konference om fluorforskning i Beijing i Kina i Sept. 94. blev der fremlagt forskning der viser at "børns intelligenskopicent (IQ) er lavere i områder hvor der er mere fluorose".

Ifølge Li og medarbejderes undersøgelser "Effect of fluoride Exposure on Intelligence in Children" offentliggjort i tidsskriftet "Fluoride" i 1995 viser det sig, at påvirkningen fra fluor i miljøet allerede begynder i fostertilstanden og barnealderen, hvor udviklingen af nervesystemet foregår hurtigst. Dr. Li og medarbejdere konkludere i sin undersøgelse, "at hjernens udvikling er meget følsom for fluortilførsel.".

Flere andre undersøgelser understøtter Dr. Li`s og medarbejderes undersøgelse der viser, at børns intelligens er lavere i områder hvor der er tilsat fluor i drikkevandet eller mere fluorose..(18-21)

Børn udskiller fluor mindre effektivt end voksne. Derfor ophobes der mere fluor, når man har fået fluor som foster eller spæd.

ER DER UNDERSØGELSER DER VISER AT DER ER EN SAMMENHÆNG IMELLEM FLUOR OG CANCER?

Lave doser af natriumfluorid har vist sig, ved dyreforsøg, at forøge kræftcellernes vækst ved at omdanne normale celler til kræftceller og ved at forøge andre kemikaliers evne til at give kræft. (22).

Andre undersøgelser har vist, "at jo mere fluor man udsættes for, jo flere genetiske (arvelige) ændringer sker der i cellerne".(23)

I 1978 publicerede The New England Journal of Medicine resultater, der klart viste at kræftdødeligheden var højere i fluoriderede områder.(24).

Dr. Dean Burk og Dr.Yamougiannis havde undersøgt alle kræftdødsfald i USA fra 1940-1970.

Man sammenlignede antallet af dødsfald i områder der var blevet fluorideret omkring 1957 med områder der ikke har fået tilsat fluor til drikkevandet.

Man fandt, at indtil fluoridering begyndte omkring 1950-55 var der ingen forskel i dødeligheden, men derefter var der en markant større dødelighed i de fluoriderede områder, varierende fra 4% til 40%. (14, 25)

I litteraturen findes i tusindvis af videnskabelige undersøgelser om de psykologiske virkninger af fluor på dyr og mennesker. Der er naturligvis foretaget flest dyreforsøg og det har vist sig, at på grund af rotters større modstand mod giftstoffer en andre dyrs, f. eks mus, har man kunnet bruge disse dyrs reaktioner til at sammenligne de samme skader på mennesker.(26)

VIDENSKABELIGE FAKTA OM DEN BIOLOGISKE VIRKNING AF FLUOR.

De videnskabelige beviser på, at fluor er giftigt for mennesker er mangfoldige og overbevisende.

Fluortilførsel bringer forstyrrelse i dannelsen af kollagen og fører til ødelæggelse af de kullagene væv i knogler, sener, muskler, hud, brusk, lunger, nyrer og luftrøret. (27)

Fluor stimulerer dannelsen af granulocyter (visse hvide blodlegemer) og iltforbruget i de hvide blodlegemer, men hæmmer disse processer når de hvide blodlegemer bliver udfordret af fremmede stoffer i blodet. (28)

Fluor tømmer energireserverne og hvide blodlegemers evne til at ødelægge fremmede stoffer ved fagocytose. Ved så små mængder som 0,2 p.p.m fluor stimuleres brintoveriltedannelsen i de hvilende hvide blodlegemer og ophæver så godt som fagocytosen.(29).

Selv minimale mængder fluor under 1 p.p.m kan alvorligt undertrykke de hvide blodlegemers evne til at ødelægge fagocytotiske stoffer. (30).

Fluor forvirrer immunsystemet og får det til at angribe kroppens egne væv og forøger muligheden for tumor vækst hos folk med tilbøjelighed til cancer.(31).

Fluor hæmmer dannelsen af antistoffer i blodet.(32).

Skjoldbruskkirtlen, som er en vigtig regulator af et stort antal biologiske funktioner, bliver også inaktiveret af fluor.(33) Ironisk nok blev fluor i visse specielle tilfælde, tidligere brugt til at undertrykke kirtlens funktion.

Der skal ikke så meget fluor til, så lidt som 0,1 p.p.m. før fluor hæmmer dannelsen af hvide blodlegemer, som jo er vigtige for vores immunforsvar. Fluor forstyrrer også de hvide blodlegemers evne til at "fagocytere" d.v.s. angribe og tilintetgøre fremmede stoffer (22).

Selv minimale mængder fluor under 1 p.p.m kan alvorligt undertrykke de hvide blodlegemers evne til at ødelægge fagocytotiske stoffer. (34)

Desuden danner fluor frie radikaler og fluor hæmmer den normale brug af ilt i kroppen. (35)

Børn som synker fluor fra mundskyllemidler og tandpasta eller spiser fluortabletter, har en særlig risiko for at få påvirket deres biologiske udvikling, livslængde og almene helbred.(36)

SYSTEMISK FORGIFTNING - SYSTEMISK VIRKNING.

Dr.Georg Waldbott observerede, at mange patienter med symptomer som kvalme, opkastning, tarmsmerter, diarre, blodig urin, vægttab, træthed og hovedpine uden påviselig sammenhæng, kom sig helt efter at de ikke længere drak fluorholdigt drikkevand. Patienterne fik tilbagefald med de samme symptomer, hvis man genoptog påvirkningen af fluor.(37)

Mindre, men stadig dramatisk virkning af fluor er rapporteret i dermatologien (læren om hudsygdomme). (38)

En læge observerede at halvdelen af acneangrebet (acne=bumser) omkring patienternes mund forsvandt når man holdt op med at bruge fluortandpasta. Antagelig giver hudkontakt med almindelig fluorholdig tandpasta denne skade. Genoptager man brugen af fluortandpasta kommer acnen omgående igen.(39)

EGNE ERFARINGER MED FLUOR-FRI TANDPASTA.

En af vores patienter fortalte, at hun pludselig fik en hel masse "bumser" rundt om munden. Hun plejede at bruge vores anbefalede fluorfri tandpasta, men så havde hendes mand købt en almindelig fluorholdig tandpasta. Hun skiftede så igen til den fluorfri tandpasta og "bumserne" forsvandt i løbet af kort tid.

En anden patient fortalte at hun havde erfaret at hendes tandkød blødte når hun børstede tænder med en fluorholdig tandpasta.

En tredje patient skrev et brev til mig om hendes erfaringer med vores (Konsums og Obs) fluorfri tandpasta. Patienten havde ved skranken på vores klinik taget en seddel om fluor og købt en tube fluorfri tandpasta, som hun havde brugt siden. Hun fortalte: "Jeg har i årevis døjet med revner i mundvigen og sår på læberne. Jeg havde prøvet Zovèr for sår på læberne, Mycostatin for svamp i mundvigene og Fucidin 2%, fordi der simpelthen var betændelse i min ene mundvig. Jeg har også prøvet mange andre midler, men alt sammen uden held. "Nu er det væk", skrev hun og "jeg har ikke haft sår på læberne og revner i mundvigene siden jeg holdt op med at bruge fluorholdig tandpasta. Dejligt, jeg kan gabe højt om morgenen uden at munden revner!"

OSTEOPOROSE (knogleskørhed)

Een af de mest almindelige og umedgørlige lidelser arthritis, (ledegigt), har vist sig at være meget mere udbredt blandt den fluoriderede del af befolkningen, her er så lavt niveau som 1 p.p.m. i drikkevandet nok til at give problemer.

Som det kan forventes med et stof som kan fremprovokere arthritis, kan knoglerne tage skade, så der opstår afkalkning, også kaldet "osteoporose".(23)

Dr. Waldbott var i stand til at observere en bedring af flere patienter med arthritis symptomer når fluoridindtagelsen blev elimineret

Flere undersøgelser har klart vist, at der var et større antal af hoftebrud i de fluoriderede områder.(40)

Ifølge Singh & Jolly er osteoporose eet af de første tegn på kronisk forgiftning med fluor.(41)

Afkalkning af knoglerne indgår som en del af de "normale" aldringsprocesser, men adskillige forfattere viser, at afkalkningen accelereres af fluorindtagelse.(42)

Som ved enhver god effektiv systemgift er det muligt at nævne mange flere og beviselige negative virkninger af fluorindtagelse.

I den tidligere nævnte landsby i Tyrkiet, havde 30-årige knogledeformiteter som kun forekommer på meget ældre personer og tilbøjeligheden til knoglefrakturer var meget hyppigere.

Der sker en abnorm afkalkning af knoglerne og reaflejring i mange af de væv som ikke må forkalke som f.eks. muskler, kar, led, ligamenter og endog skjoldbruskkirtlen.

I en befolkning som får 3 p.p.m eller mere fluor i drikkevandet, eller får for meget fluor på anden måde, ses en forøgelse af antallet af personer med arteriosclerose som et resultat af den ændrede kalkstofskifte. Dette kan føre til mulighed for hjerteanfald eller slagtilfælde.(43)

Fluortilsætning til drikkevand er som tidligere nævnt ikke tilladt i Danmark, men vi får konstant tilført fluor - sommetider i mængder der måske overstiger de mængder på 1 - 5 p.p.m. og mere, som kan give uoprettelige skader.

Tandpasta indeholder mellem 1000 og 1500 p.p.m. Undersøgelser viser at ca. 1/3 af det der kommer på tandbørsten optages i kroppen hos voksne.

Mundskyllemidler indeholder lidt mindre mængde fluor og her gælder det samme - at vi måske alligevel tilfører organismen for store mængder af fluor.

Fluorpensling af tænderne.

Det har i nogen tid været almindeligt, at tandlægen pensler tænderne med en kraftig fluoropløsning eller lak i den hensigt at reducere eller stoppe et cariesangreb. (hvilket aldrig er blevet påvist).

Til dette formål anvendtes 5000 til 20 000 p.p.m. Dette er en overordentlig farlig - ja dødelig mængde. 20. januar 1979 stod der i New York Times som overskrift:

750.000 dollars i erstatning for et 3 års barns død i tandlægestolen ved en fluorbehandling.

Fyldningsmateriale som glasionomer indeholder foruden aluminium også en vis mængde fluor, som det er meningen skal trænge ud i tanden og dens omgivelser.

De nyeste plastmaterialer til kindtænder, og cementer til fastsætning af kroner og broer reklamerer man med, at de foruden alle de andre gode egenskaber materialerne har, "afgiver væsentlige mængder af fluor"

Hvad forstås ved "væsentlige mængder" fluor ? Een fyldning kan måske nok ikke gøre skade, men hvad med to ? Hvad med munden fuld ? Og gennem mange år ? Hvem ville finde på at komme arsenik i fyldningerne ? Arsenik har engang været anvendt, men er dog blevet forbudt at anvende i tandplejen.

Det har, som omtalt tidligere, vist sig, at være meget tvivlsomt, om fluor reducerer mængden af caries eller forebygger denne lidelse.

Hvorfor skal vi så sætte fluor til alting, når faren for sygdomme og ødelagte væv og modstandskraft er så oplagt ?

ER DER EN ÆNDRET HOLDNING PÅ VEJ ?

Mange kendte forskere foreslår, at man helt holder op med at bruge fluor i tandplejen og som ekstra tilskud, idet de blandt andet påpeger, at det er en tidsindstillet bombe.

I Indien overvejer regeringen om man skal forbyde salg af fluorholdig tandpasta til områder i landet, hvor naturligt indhold i drikkevandet er over det normale.

25 millioner indere lider af fluorforgiftning og det skulle være første trin på vejen til at komme denne masseforgiftning af befolkningen til livs.

Den amerikanske tandlægeforening ADA og foreningen af børnetandlæger holdt for første gang et møde sammen den 31 januar 1994 i ADA`s hovedkvarter i Chicago.

Dr Brian Burt, som er en velkendt tilhænger af tilsætning af fluor, fremlagde på mødet en skriftlig udtalelse om, at hans mening nu var, at fordelene ved fluortilsætning var forsvindende små i forhold til, hvor stor risikoen var for fluorforgiftning.

Grunden til at nogle fluortilhængere "trækker følehornene til sig" er ikke, at de endelig har set fakta i øjnene, men at de er blevet klar over, at befolkningen ikke længere vil acceptere påstanden om, at tilsætning af fluor ikke er nogen sundhedsrisiko.

Dr. Burt udtaler: "Det ser ud til, at folk er blevet mere bevist om den mildere form for fluorforgiftning, end man tidligere har troet, så tandlægerne burde bekæmpe fluorforgiftningen".

Han konkluderede at "...fluortilsætning bør ikke anvendes til børn" !

Selv Dr. James Carlos fra National Institute of Dental Research (NIDR), har indrømmet, at... "systemisk indtagelse af fluor sandsynligvis ikke reducerer antallet af huller i tænderne"!

Den 7 april 1997 begyndte FDA (Food and drug Administration) svarende til vores Sundhedsstyrelse, at forlange at der findes advarselsetiketter på alle dentalprodukter, som indeholder fluor. På produkterne, f. eks. tandpasta, skal der stå: "Opbevares utilgængelig for børn under seks år. Hvis man kommer til at synke mere end man bruger til at børste tænder med, skal man øjeblikkelig henvende sig på skadestuen eller til sin læge".

Herhjemme er der endnu kun advarsler på tandpastatuberne om at der er "børnefluor"i, og at der kun må bruges en anelse på tandbørsten og at barnet skal spytte og skylle grundigt bagefter. (børn elsker tandpasta ).

Ifølge den svenske "Tandläkeretidningen", spiser en 3-årig 60% af tandpastaen, en 4-årig 40% og en 5-årig 30%. Der advares mod, at børn bruger fluortandpasta.

Tandpasta indeholder som nævnt over 1000 p.p.m. fluor. 500 gange den anbefalede dosis til vandværker.

For nogle tiår siden fik alle skolebørn engang imellem besked på at skulle skylle munden i en 2% opløsning af natriumfluorid. De måtte endelig ikke sluge de ca. 10 ml som blev anvendt til hvert barn.

Denne behandling blev foretaget i en god mening, idet man troede at det ville mindske antallet af huller. Man er senere gået bort fra det de fleste steder, bl.a. på grund af pres fra forældrene, fordi mange af børnene blev syge og fik mave-tarmsmerter og diarre.

Det er stadig almindeligt, specielt i Norge og Sverige at tandlægen ordinere Fluortabletter til børn der har meget caries, (0,25 mg pr. dag). Det anbefales også til syge og ældre at bruge fluortyggegummi og fluorsugetabletter, dog højst 6 stykker dagligt a` 0,55 mg, .siger Sundhedsstyrelsen.

Hvis et lille barn spiser en tube tandpasta kan det teoretisk få dødelig udgang. Hvis et større barn spiser en tube, kan det blive akut syg. Derfor er der noget der hedder "børnefluortandpasta", som indeholder mindre fluor. På etiketten kan man læse, at man anbefaler alligevel kun at bruge den mængde tandpasta der kan ligge på barnets lillefingernegl.

Fluorholdige mundskyllemidler indeholder 500 - 1000 p.p.m. fluor. De bør holdes udenfor børns rækkevidde, men brugen giver ligesom tandpasta måske langt større mængder end hvis drikkevandet var fluorideret.

FAGLIGE AFTALER MED FABRIKANTER ER UETISKE.

Dansk tandlægeforening har i 1995 indgået en aftale med firmaet Colgate-Palmolive. Firmaet skulle have lov til at annoncere med at tandlægeforeningen anbefalede tilsætning af fluor til deres tandpasta, og til gengæld skulle firmaet betale en stor del af udgifterne til en række symposier, som tandlægeforeningen ville afholde. Denne aftale er yderst "uheldig", idet tandlægeforeningen for det første, nu vil være ude af stand til at udtale sig omkring anvendelsen af fluor, og for det andet formentlig også, sammen med Colgate, har et juridisk ansvar for de skader fluorttilsætning til tandpasta kan forvolde. Aftalen er blevet kraftig kritiseret og kaldt uetisk, blandt andet af forbrugerrådet.

COLGATE-PALMOLIVE UDBETALER ERSTATNING FOR ØDELAGTE TÆNDER !!

Ifølge Sunday Telegraph den 24 nov. 1996. har tandpastafirmaet Colgate - Palmolive måttet udbetale 1000 engelske pund i erstatning til syvårig engelsk dreng, fordi uafhængig ekspert konkluderede at hans tænder var blevet ødelagt af den fluor der er i firmaets tandpasta.

Dette er kun den første afgørelse, flere hundrede forældre venter på at få erstatninger, idet mange børn har fået "fluorose".

Julian Middleton, som er advokat for de mere end 200 børn i Notingham i England, som har fluorose udtaler: "Betalingen skal hjælpe familierne i deres kamp for at få fri proces. Vi betragter sammenhængen imellem fluor i tandpasta og fluorose som yderst signifikant. Fluor er en af de mest giftige stoffer vi kender. Eksperter siger at det er forårsaget af fluor. Endnu er der ingenting der viser hvad den sikre dosis er for børn. Forældre skal være opmærksom på bivirkninger".

Det er ikke usandsynligt, at danske børn, der har fået ødelagt deres tænder af fluortandpasta, også kan få erstatning. læs også i "Mit-Helbred, klik her.

"FLUOR" ER ET MEGET FØLELSESLADET EMNE.

Jeg ved, at når man advarer imod fluor er det et følelsesladet emne. 40 års folke-oplysning om, at fluor er så og så godt for tænderne, samtidig med at man får at vide at der findes et væld af undersøgelser der viser at fluor i små mængder er giftigt, skaber utryghed i befolkningen om hvem der taler sandhed og hvem der fortier vigtige oplysninger.

Masser af saglig oplysning og øget miljøbevidsthed i befolkningen kan måske efterhånden råde bod på denne utryghed. (44).

HVAD KAN MAN GØRE ?

Saglig og ærlig viden om fluor, kan man blandt andet læse på internettet. (søg på ordet "fluoride".) eller (http://www.cco.net/~trufax/reports/flbehav.html)

Undersøg alt hvad du bruger til og i dine tænder, om der er fluor tilsat, husk også at spørge din tandlæge om hvad der er fluorforbindelser i det du bliver behandlet med.

RESUMÉ

Fluor er en kraftig protoplasmisk gift, mere giftigt end bly og næsten ligeså giftigt som arsenik, Fluor påvirker cellernes stofskifte og kan give cancer. Fluor påstås stadigvæk i dag, at virke hæmmende på cariesudviklingen.

I de sidste fyrre år har der som bekendt foregået en kraftig annoncering om, at vi, for at få færre huller, skal tilsætte fluor til tandpasta, mundskyllevand, tyggegummi, tandfyldningsmaterialer, tandcementer, tandlak. Vi er desuden blevet kraftig opfordret til, at vores børn fik fluorskylninger, fluortabletter og fluorpenslinger.

Undersøgelser, som ikke er kommet ud til alle i befolkningen og til tandlægerne, viser, at tilsætning af fluor ikke giver nogen væsentlig reduktion i antallet af huller i tænderne.

Andre undersøgelser viser et forøget antal af huller i tænderne ved fluorpåvirkning f.eks. i de områder hvor drikkevandet er tilsat fluor.

Vi må ikke glemme at vi får også fluor fra vores mad og emballage, samt det øvrige miljø. Det burde derfor være ret let at forstå, at vi risikere at få alt for meget af denne gift i kroppen, med de alvorlige følger dette kan få for vores hjerne og helbred, samt kommende generationer.

Det er rimeligt, med den propaganda vi har haft og stadig har om fluor, at mange stadig tror, at fluor reducerer forekomsten af caries, men det retfærdiggør af den grund, på ingen måde en fortsat udbredt anvendelse af dette meget giftige grundstof.

Referencer:

1)   Valerian, V. "Behavioral Effects of Fluorides On Mass Population" Dental & Health

       Facts1996; Nr. 5: 2-4,  1997; Nr. 1: 1-2. (Publisher: Foundation For Toxic-Free Dentistry, P.O.

       Box 608010 Orlanda, FL 32860-8010, USA).

2)   Jansen I. Fluoridation: A modern Procrustean practice. Antigo WI: Tri-State Press, 1990.

3)    Horn AD. Fluor mot tannråta: Et farligt fejlgreb. Historien om rottegiften, som blev

       menneskeføde. Oslo: Normanna-forlaget, 1977.

4)    Exner FB. Økonomiske motiver bak fluoridering. Oslo: Norsk Forening mot Fluorodering av

       drikkevandet, 1965. .

5)    Cox GJ, Matuschak MC, Dixon SF, Dodds ML, Walker WE. Experimental Dental Caries-IV.

       Fluoride and its relation to dental caries. J Dent Res 1939; 18: 481-90.

6)    Editorial: Chronic fluorine intoxication. JAMA 1943; 123: 150-2.

7)    Ediitorial: The effect of fluorine on dental caries. J Am Dent Ass 1944; 31: 1360-3.

8)    Jenkins GN. Recent changes in dental caries. BMJ 1985; 291: 1297-8

9)     Glass RL. Fluoride dentifrices: The basis for the decline in caries prevalence. J Soc Med

        1986; 79 (suppl 14): 15-7

10)   Rølla G, Øggaard B. Reduction in caries incidence in Norway from 1970 to 1984 and some

        considerations concerning the reasons for this phenomenon. In: Frank RM, O`Hickey S,

        editors. Strategy for dental caries prevention in European countries according to their laws

        and regulations. Oxford: IRL Press Ltd., 1987: 223-9.

11)   Foulkes RG. Review of report: Investigation of inorganic fluoride and its effect on the

        occurrence of dental caries and dental fluorosis in Canada - Final report. Fluoride 1995; 28

         (3):. 146-8.

12)   Yiamouyiannis JA. Water fluoridation and tooth decay: Result from the 1986-1987 nation

        al survey of U.S. schoolchildren. Fluoride 1990; 23: (2): 55-67.

13)   Colquhoun J. Fluorides and the decline in tooth decay in New Zealand. Fluoride 1993; 26

        (2): 125-34.

14)   Yiamouyiannis, J ; Fluoride the Aging Factor. OH: Health Action Press,1993

15)   Sharma YD. Effect of sodium fluoride on collagen cross-link precursors. Toxicol Lett 1982;

        10 (1): 97-100.

16)  Drozdz M, Kucharz E, Stawiarska B. Studies on the influence of fluoride compounds upon

        connective tissue metabolism in growing Rats II - Effect of oral administration of sodium

        fluoride de Toxicological Mèdicale. 1984; 4 (2): 151-7.

17)  Li XS, Zhi JL, Gao RO. Effect of fluoride exposure on intelligence In children. Fluoride,1995;

        28 (4): 189-92.

18)  Guo XC, Wang RY, Chen CF. A preliminary exploration of IQ of 7-13 year-old pupils

        in fluorosis rea with contamination from burning coal. Chinese Journal of Control of

        Endemic Diseases 1991;10 (2): 98-100 (language Chinese).

19)  Qin L.S, Cui SY. The Influence of drinking water fluoride on pupils IQ, as measured by Ru

        Wen`s Standards.Chinese Journal of Control of Epidemic Deseases 1990; (4).203-4.Chinese

20)  Ha H, Chen ZS, Lui XM. The influence of fluoride on human embryo. Chinese Journal

        of Control of Epidemic Diseases 1989; (4): 136-7 ( language Chinese)

21)  DU L, Wan CW, Cao XM. The Influence of chronic fluorosis on development of the brain of

        human embryo. Journal of Fluorosis Research Communications 1991;138 (languange

        Chinese). (Quoted by XS Li et al in Ref. 17, above).

22) Taylor A, Taylor NC. Effect of sodium fluoride on tumor growth. Proc Soc Exp Biol Med

       1965; 119: 252 -5.

23)  Waldbott, GL, Burgstahler AW, McKinney HL. Fluoridation: The Great Dilemma. Lawrence,

        KS; Coronado Press 1978.

24)  Erickson JD. Mortality in selected cities with fluoridated and non-fluoridated water supplies.

       N Eng J Med 1978; 208 (20): 1112-6.

25) Yamouyiannis Y, Burk D. Fluoridation and Cancer: Age Dependence of cancer mortality

       related to artificial fluoridation. Fluoride 1977; 10.(3) 102-103.

26) Herskowitz IH, Norton IL. Increased incident of melanotic tumors in two strains of

       drosophila melanogaster following treatment with sodium fluoride. Genetics.1963 48:.307-10

27) Muellenix PJ, Denbesten PK, Schunior A, Kernan WJ. Neurotoxicol Teratol 1995 17: 169-77

28) Clark R.A. Neutrophil iodination reaction induced by fluoride: Implications for degranulation

       and metabolic activation. Blood. 1981; 57:.913-21.

29) Genkin AI, Glotov NA, Zhdakhina KS, Maevski EI, Kolmogortseva VM. Effect of Cronic 

       fluoride poisoning on oxidative processes in body tissues, Farmacol Toksikol 1993;

       46(3):97-9 (languange Russian)

30) Gabler W.L, Leong PA. Fluoride inhibition of polymorphonuclear leukocytes. J Dent Res

       1979; 58 (9): 1933-9

31) Gibson S. Effects of Fluoride on Immune System Funktion, Complementary Medical

       Research 1992; 6: 111-3.

32) Jain SK, Sucheela AK. Effect of Sodium Fluoride on Antibody Formation in Rabbits.

       Environ Res 1987; 44 (1): 117-25.

33) Von Mundy VG Influence of fluoride and iodine on the metabolism, particularly on the

       thyroid gland. Muenchener Medicische Wochenschrift 1963; 105:.182-6.

34) Yoshisa Y. Experimental studies on chronic fluoride poisoning.. Japanese Journal of

       Industrial Health 1959; 1:.683-90.

35) Curnette JT, Babior BM, Karnovsky ML. Fluoride-mediated activation of the respiratory

       burst in human neutrophils. A reversible process. J Clin Invest 1979, 63 (4): 637-47.

36) Ericsson Y, Forsman B. Fluoride retained from mouth rinses and dentifrices in preschool

       children. Caries Res 1969; 3 (3): 290-9

37) Waldbott GL.. Fluoridation: A clinician's experience. Southern Medical Journal 1980; 73 (3):

       301-6

38) Saunders MA. Fluoride toothpaste: A cauce of acne-like eruptions. Arch Dermatol 1975;

      111.(6) 793.

39) Mellette JR, Aeling JL, Nuss DD. Fluoride Toothpaste: A Cause of Perioral Dermatitis.

     Arch Dermatol 1976;112 (5):730-31.

40) Robin J.C. Schepart B, Calkins H, Losasso G, Thomas CC Jt, Ambrus JL. Studies on 

      Osteoporosis III. Effect of estrogens and fluoride. J Med 1980; 11 (1):. 1-14.

41) Singh A, Jolly SS. Chronic toxic effects on the skeletal system. In: WHO. Fluorides and

       human health. Genève. World Health Organization, 1970, 238-49.

42) Calquhourn J. Fluorodation and fractures. N Z Med J 1992; 105 (944): 436.

43) Waldbott. GL. Mass Intoxication from Over-Fluoridation in Drinking Water. Clin Toxicol 18,

      1981; 18 (5): 531-41

44) Lichtenberg H. Fluor ælder os- og er en trussel mod vores helbred. Mit Helbred No. 24 1994